Stadgar

 

STADGAR FÖR LP CARE IDEELL FÖRENING

 

 

 

 §1 Ändamål

 

           LP Care har till ändamål:

 

- Att erbjuda en ingång till en sysselsättning för personer med en missbruksproblematik samt för de med psykosociala problem och psykisk ohälsa

 

- Att bedriva utvecklingsverksamhet inom den sociala ekonomin, d v s utveckling av verksamheter som fyller behov som inte tillgodoses av offentlig eller privat sektor

 

- Att erbjuda olika lösningar på olika sociala rehabiliteringsbehov

 

- Att erbjuda förberedande åtgärder och genomförande av vårdinsatser

 

           Föreningen kan för att främja sitt ändamål även driva ett eller flera företag

 

§2 Värdegrund

          Den kristna tron, samt tron på människans helhet med kropp, själ och ande, skall vara en stark och stabil grund i                        föreningens verksamhet. Detta innebär konkret att LP Care står för:

 

- Kärlek till vår nästa

- Omsorg om varandra

- Allas människors lika och okränkbara värde

- Alla kan få en chans till

 

 §3 Sammansättning

           LP Care består av de föreningar som har upptagits som medlemmar.

 

 §3 Beslutande organ

           Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

 §4 Firmateckning

           LP Cares firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera utsedda personer.

 

 §5 Verksamhets- och räkenskapsår

           LP Cares verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.

 

 §6 Stadgetolkning m m

           Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts                   frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

           Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i LP Care i fråga om tillämpning av dessa stadgar att inte väcka åtal vid                 allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras av LP Cares årsmöte enligt samma principer                   som för stadgeändring enligt § 7.

 

 §7 Stadgeändring

           Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet som biträder förslag till ändring. I kallelse             till mötet skall anges att det är fråga om stadgeändring.

           Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

 

 §8 Upplösning av organisationen

           För upplösning av LP Care krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten med minst 2/3 majoritet av antalet               angivna röster. Minst ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte. Mötena skall ligga med minst 30 dagars mellanrum.

           Vid det andra mötet skall beslut fattas om disposition av organisationens egendom och eget kapital.

           I kallelserna till mötena skall anges att det är fråga om upplösning.

           Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte                         balans- och resultaträkning skall omedelbart tillställas medlemmarna.

 

LP CARES MEDLEMMAR

 

 §9 Medlemskap

           Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Inträde kan beviljas ideell förening verksam i Sverige och som               tillämpar värdegrunden i §2 ovan i sitt arbete. Föreningen skall ha en styrelse, vald enligt respektive förenings stadgar.               Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

           Ansökan om medlemskap ställs skriftligt och undertecknad av föreningens firmatecknare till styrelse som snarast fattar               beslut i frågan och meddelar sökanden. Föreningens stadgar skall bifogas ansökan. Föreningen är skyldig att erlägga                 av årsmötet fastställd medlemsavgift.

 

 §10 Utträde

           Medlemsförening som vill utträda ur LP Care skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat             LP Care.

           Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två år på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt                       utträde ur LP Care. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

 

 §11 Uteslutning

           Medlemsförening får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala av LP Care beslutade                   avgifter, upphört tillämpa värdegrunden enligt §2 ovan, motarbetat LP Care verksamhet eller ändamål, eller                                 uppenbarligen skadat LP Cares intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning med motivering skall                 redovisas i verksamhetsberättelsen.

 

 §12 Medlemsföreningars rättigheter och skyldigheter

           Medlemsförening

           har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemsföreningar,

           har rätt till information om LP Cares angelägenheter,

           skall följa LP Cares stadgar,

           har inte rätt till del av LP Cares behållning eller egendom vid upplösning av LP Care,

           har inget ekonomiskt ansvar i åtagande enbart genom sitt medlemskap,

           skall betala medlemsavgift senast 30 april.

 

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

 §13 Tidpunkt, kallelse

           Årsmötet, som är LP Cares högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen             bestämmer.

           Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemsföreningarna. Har förslag väckts                 om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för LP Care eller dess medlemmar skall det                   anges i kallelsen.

           Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag             och inkomna motioner med yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen             skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 §14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

           Såväl medlemsförening som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

           Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge                   skriftligt yttrande över förslaget.

 

 §15 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

           Medlemsförening som betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt.

           Vid medlemsmöte har varje medlemsförening 1 (en) röst. Ombud skall skriftlig lämna in sin ombudsfullmakt vid                           medlemsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

 §16 Beslutsmässighet

           Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemsföreningar som är närvarande på mötet.

 

 §17 Beslut och omröstning

           Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 7                     första stycke och § 8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara                 antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit                 högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i                 andra frågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om             röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det                 förslag som biträds av ordförande vid mötet, om ordföranden är röstberättigad vid mötet. Är ordföranden inte                               röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 §18 Valbarhet

           Valbar till styrelsen och valberedningen är de fysiska personer som röstberättigad medlem nominerar. Arbetstagare                     inom LP Care får dock inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor eller till valberedning i LP Care.

 

 

 

 §19 Ärende vid årsmötet

           Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

           1 Fastställande av röstlängd för mötet.

           2 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

           3 Fastställande av föredragningslista.

           4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

           5 Val av protokolljusterare och rösträknare.

           6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

           7 Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

           8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

           9 Fastställande av medlemsavgifter.

         10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

         11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

         12 Val av:

   a) LP Cares ordförande för en tid av ett år

   b) halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

   c) tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

   d) två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte ledamöter delta.

   e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som ordförande

         13 Avslutning

         Beslut i fråga om ekonomisk betydelse för LP Care eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen för           mötet.

 

 §20 Extra årsmöte

           Styrelsen kan kalla medlemsföreningarna till extra årsmöte.

           Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade                         medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen                       erhållit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från                   kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemsföreningarna senast sju                 dagar före mötet.

           Underlåter styrelsen utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående             stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om             beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 14 och § 15.

 

VALBEREDNINGEN

 

 §21 Sammansättning, åligganden

           Valberedningen består av ordinarie ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

           Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

 

 §22 Revision

           Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga                       handlingar.

           Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

           Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret               samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

 §23 Sammansättning

           Styrelsen består av ordförande samt minst två och maximalt sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice                         ordförande och sekreterare. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår               ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m nästföljande                 årsmöte.

           Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges               yttrande- och förslagsrätt, kan också utses till befattning inom styrelsen.

 

 §24 Styrelsens åligganden

           När årsmötet inte är samlat är styrelsen LP Cares beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

           Det åligger styrelsen särskilt att

- tillse att för LP Care gällande lagar och bindande regler iakttas,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet i LP Care,

- ansvara för och förvalta föreningens medel,

- tillställa revisorerna räkenskaper m m, enligt § 21,

- förbereda årsmötet

           Ordföranden är LP Cares officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt övervaka att LP Cares                 stadgar och övriga för LP Care bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande                   träda in i ordförandes ställe.

           Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt.

 

 §25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

           Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt detta. Styrelsen är                 beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs               att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får                 inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning                 eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter               följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en                       särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 §26 Överlåtelse av beslutanderätten

           Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommittéer eller annat                 organ eller till enskild person eller anställd.

           Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Dessa stadgar antogs den 19 maj 2011

SOCIALA MEDIER


 

Följ oss på sociala medier. På Facebook och Instagram kommer vi fortlöpande att bl.a. lägga ut bilder från verksamheten.

KONTAKTA OSS


Storgatan 32

97232 Luleå

070-245 09 91

Copyright © 2019 LP Care. All rights reserved